Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Arcon

 

 Download deze voorwaarden als pdf1.    Definities

Opdrachtnemer: Arcon

Opdrachtgever: Degene die zich schriftelijk jegens een organisatie of instantie verbindt tot het door Arcon (doen) verrichten van werkzaamheden als hierna gedefinieerd.

2.    Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Arcon en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

3.    Grondslag voor offertes

Offertes van Arcon zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. 

Arcon zal de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een offerte vervalt 3 maanden na de dag waarop de offerte door Arcon aan de opdrachtgever is verstrekt, of op de datum die in de offerte is vermeld. 

4.    Opdrachtuitvoering

De opdrachtgever garandeert dat informatie en documenten die Arcon nodig heeft, tijdig beschikbaar zijn voor een goede uitvoering van de opdracht. Dit geldt eveneens voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van Arcon betrokken (zullen) zijn.

5.    Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Arcon geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

6.    Personeel

6.1   Wijziging medewerker/projectteam

Arcon kan in overleg met de opdrachtgever een andere medewerker aanwijzen of de samenstelling van het projectteam wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. Uitgangspunt hierbij is dat deze wijziging de deskundigheid van de medewerker of van het projectteam niet zal verminderen noch de continuïteit van de uitvoering van de opdracht nadelig zal beïnvloeden.

6.2   Het aantrekken of in dienst nemen van wederzijds personeel

Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na de beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, tenzij in overleg met de wederpartij.

7.    Tarieven en kosten van de opdracht

In het offertebedrag zijn, tenzij anders in de offerte vermeld, inbegrepen reiskosten, reistijd, secretariaatskosten en andere opdrachtgebonden kosten. Werkzaamheden worden verricht tegen het jaarlijks, per 1 januari, vastgestelde uurtarief.

8.    Betalingsvoorwaarden

In iedere offerte worden de betalingsvoorwaarden vastgelegd. In het algemeen wordt in termijnen gedeclareerd. Deze zijn als volgt:

  • Termijn 1 vooraf 25%
  • Termijn 2 halverwege 50%
  • Termijn 3 achteraf 25%

Voor elke termijn wordt een factuur verstuurd. De betalingstermijn wordt in de offerte vermeld. Het betreft hier fatale termijnen. Vanaf de verzuimdatum zal het verschuldigde bedrag worden verhoogd met de wettelijke rente. Bovendien komen alle met de incasso samenhangende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Bij overschrijding van de betalingstermijn kan de uitvoering van de opdracht worden opgeschort door Arcon.

9.      Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien een tussentijdse wijziging leidt tot een wijziging van tarief en/of honorarium, zal Arcon dit onmiddellijk melden aan opdrachtgever. Indien een tussentijdse wijziging leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

10.    Tussentijdse aanpassing of beëindiging van de opdracht

Indien een van de partijen van mening is dat de werkzaamheden niet (kunnen) worden uitgevoerd conform de offerte, of overeenkomst zal overleg tussen partijen moeten plaatsvinden over eventuele tussentijdse aanpassing of beëindiging van de overeenkomst. Wordt de overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever tussentijds beëindigd dan is Arcon gerechtigd het bedrag dat verschuldigd is voor de uitvoering van de overeenkomst in redelijkheid geheel of gedeeltelijk te vorderen van de opdrachtgever.

Arcon kan van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Arcon behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden. Onder voorbehoud worden de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever. Eventuele extra kosten zullen hiervoor in rekening worden gebracht.

11.    Intellectuele eigendom

Verstrekte adviezen, rapporten en andere schriftelijke stukken, waaronder ook software die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Arcon. Openbaarmaking kan alleen geschieden na verkregen toestemming van Arcon. De opdrachtgever heeft wel het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Het voorgaande is ook van toepassing bij tussentijdse beëindiging van de opdracht.

12.    Vertrouwelijkheid

Arcon mag informatie en gegevens van de opdrachtgever die haar door de uitvoering van de overeenkomst ter kennis zijn gekomen gebruiken voor verspreiding, tenzij deze informatie en gegevens vertrouwelijk zijn. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Arcon aan derden geen mededelingen doen over de inhoud van de gebruikte methodieken.

13.    Aansprakelijkheid

Arcon kan niet worden aangesproken met betrekking tot de resultaten van de opdracht en eventuele (gevolg)schade, behoudens de schade waarvoor Arcon wettelijk aansprakelijk is.

14.    Toepasselijk recht

Op overeenkomsten en offertes van Arcon is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Agenda


Brenda Hennink - Vanaf juni 2006 verzorg ik bij Arcon de financiële administratie en de projectadministratie. Ik ben destijds bij svwo/Arcon gaan werken omdat het een kleine…

Alle medewerkers

Contact